متقاضی کارمند IT

بودجه: 1,500,000 تومان
زمان باقی مانده از تقاضا: 29 روز مانده
زمان درج آگهی: 292 روز پیش
دنبال کار it با حقوق خوب می گردم