متقاضی زمین یا ویلا با چشم انداز

بودجه: 500 تومان
زمان باقی مانده از تقاضا: 29 روز مانده
زمان درج آگهی: 200 روز پیش
متقاضی زمین بالای هزار متر با چشم انداز سبز و دید دریاچه یا رودخانه به فاصله حداکثر 2ساعت از شرق تهران با بودجه حداکثر 500