متقاضی مصالح ساختمانی

بودجه: 10,000,000 تومان
زمان باقی مانده از تقاضا: 29 روز مانده
زمان درج آگهی: 265 روز پیش
مصالح ساختمانی برای ساخت ساختمان