متقاضی اپارتمان موبله در حومه و لواسانات

بودجه: 150 تومان
زمان باقی مانده از تقاضا: 29 روز مانده
زمان درج آگهی: 295 روز پیش
در مناطق اوشان فشم یا امامه به طرف لواسان بزرگ