متقاضی اجاره اپارتمان یا سویت

بودجه: 20 تومان
زمان باقی مانده از تقاضا: 29 روز مانده
زمان درج آگهی: 50 روز پیش
دو نفر هستیم خانم