متقاضی فردا ر

بودجه: 1,444,554 تومان
زمان باقی مانده از تقاضا: 29 روز مانده
زمان درج آگهی: 155 روز پیش
برای فردا شب یارانه آبان واریز می شود